آموزش حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداری باتیز جلسه 2

آموزش حقوق و دستمزد با نرم افزار حسابداری باتیز قسمت دوم http://argess.ir.

ویدیو بعدی