سلام و احوالپرسی و معرفی به زبان فرانسه

در این ویدئو یاد می گیرید چگونه به زبان فرانسه حال و احوال کنید و خودتان را معرفی کنید اگر مبتدی هستید، حتما...