آموزش تابع if تو در تو و ترکیب تابع if با تابع And

آموزش جامع تابع if به همراه مثالهای مختلف برای برقراری چند شرط و چند if و همچنین if تو در تو و ترکیب تابع if با...