8- سعید طوفانی - آموزش کرل - لوگو - گرافیک - Corel Draw