آموزش تابع OFFSET و گزارش های پیشرفته

آشنایی کامل با تابع آفست و گزارشگیری های پیشرفته و نحوه طراحی داشبورد.مشاهده کامل این ویدئو در وبسایت ما....