سلام و احوالپرسی به فرانسه | آموزش زبان فرانسوی - درس 1

در این درس یاد میگیریم که چگونه با افراد آشنا یا غریبه سلام و معاشرت کنیم. عبارات متداول در سلام کردن و احوال...