دوره جامع آموزش اکسل 2013 - قسمت پنجم

در این قسمت موضوع جمع شرطی بر روی لیست های اطلاعاتی با استفاده از توابع Sumif و Sumifs به طور کامل و با مثال های...