آموزش وردپرس – بخش ۹ (بخش نمایش و پوسته ها)

در این بخش از سری آموزش های جامع وردپرس پیرامون قالب های وردپرس صحبت کرده ایم،انواع قالب های ورپرس،روش دریاف...