توهم توطئه از دیدگاه روانشناسی، دکتر آذرخش مکری

در نشست پیش‌رو با هدف بررسی رویکرد روان‌شناسی به مواجهه با چالش‌های اجتماعی، موضوع «باور به دسیسه و توطئه؛...

ویدیو بعدی