آموزش حسابداری جلسه چهارم

فیلم آموزش حسابداری با استفاده از نرم افزار حسابداری باتیس محصول شرکت داده پردازان ارگس http://argess.ir.