کارهای روزمره به زبان فرانسه

در این ویدئو یاد میگیرید چگونه دربارۀ کارهای روزمرۀ خود به زبان فرانسه حرف بزنید. لطفاً برای ویدئوهای بیشتر...

ویدیو بعدی