15- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه حروف 1 - گرافیک - Corel Draw